ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 35 จังหวัดพิจิตร

Engine by สยามทูเว็บผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป
 
 

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

เพื่อพิจารณาคัดเลือกตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม ประจำปี ๒๕๕๖  

ในวันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕  

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร 

...........................................................................  

 

  การพิจารณาคัดเลือกตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมฯ ประจำปี ๒๕๕๖ 

         จากตำบลขยายผล ๗ ตำบล

         ๑.องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 

         ๒.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 

         ๓.องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 

         ๔.เทศบาลตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 

         ๕.เทศบาลตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 

         ๖.องค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 

         ๗.องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 

     

 

ข้อมูลพื้นฐาน  

ตำบลดงกลาง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร 

 

๑.สภาพทั่วไป 

                   ๑.๑  ที่ตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

                             องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง  ตั้งอยู่บ้านเลขที่  ๑๒/๑  หมู่ที่  ๔  ตำบลดงกลาง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  ตั้งอยู่ทิศใต้อำเภอเมืองพิจิตร  ห่างจากตัวอำเภอเมืองพิจิตรประมาณ  ๑๓  กิโลเมตร บนถนนทางหลวงชนบท สายพิจิตร-ดงกลาง –โพธิ์ประทับช้าง  เป็นหนึ่งในสิบห้าตำบลของอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

-          ทิศเหนือ     ติดต่อกับ         ตำบลเมืองเก่า    อำเภอเมืองพิจิตร

-          ทิศใต้        ติดต่อกับ         ตำบลดงป่าคำ    อำเภอเมืองพิจิตร

-          ทิศตะวันออก         ติดต่อกับ         ตำบลฆะมัง       อำเภอเมืองพิจิตร

-          ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ         ตำบลโพธิ์ประทับช้าง  อำเภอเมืองพิจิตร

๑.๒  พื้นที่/อาณาเขต 

          องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดประมาณ ๕๐  ตาราง

กิโลเมตรหรือประมาณ  ๓๑,๒๕๐  ไร่

๑.๓  ภูมิประเทศ 

          ภูมิประเทศส่วนใหญ่มีสภาพพื้นที่ เป็นที่ราบลุ่ม  มีลำคลองและแหล่งน้ำ ธรรมชาติ

พื้นที่ในตำบลในแนวเหนือ-ใต้ มีแหล่งน้ำเป็นจำนวนมาก เหมาะสมต่อการทำนาและการเกษตรกรรม ลักษณะคลองข้าวตอก  ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก และอีกส่วนหนึ่งจะตั้งบ้านเรือตามริมถนนสายหลักของตำบล คือ ถนนทางหลวงชนบท  สายพิจิตร-ดงกลาง-โพธิ์ประทับช้าง

๑.๔  ภูมิอากาศ 

          อยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมเขตร้อน  ฤดูร้อนจะอบอ้าว ในฤดูฝนที่มีฝนตกชุก และ

ฤดูหนาว จะไม่หนาวมากเกินไป  อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย  ๓๓.๐๖  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย ๑๘ องศาเซลเซียส  มีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย  ๔.๑๒ มิลลิลิตร

 

 

๑.๕  จำนวนหมู่บ้าน/เขตการปกครอง 

          องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง มีเขตการปกครอง จำนวน ๙  หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 

ชื่อหมู่บ้าน 

จำนวนครัวเรือน 

 

บ้านวัดขนุน

๑๖๘

 

บ้านดงกลาง

๑๒๗

 

บ้านดงกลาง

๑๔๔

 

บ้านดงป่าคำ

๒๒๘

 

บ้านดงป่าคำใต้

๑๖๔

 

บ้านเนินถ่อน

๙๓

 

บ้านดงกลาง

๔๖

 

บ้านดงป่าคำเหนือ

๘๙

 

บ้านดงกลาง

๑๐๘

 

                   ๑.๖  จำนวนประชากร 

                   จำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง  ณ  มิถุนายน  ๒๕๕๓  รวมทั้งสิ้น   ๔,๕๖๓ คน  แยกเป็นชาย  ๒,๒๗๓  คน หญิง ๒,๒๙๐  คน  จำนวน ๑,๑๖๗  ครัวเรือ  แยกราย หมู่บ้านดังนี้

หมู่ที่ 

ชื่อหมู่บ้าน 

จำนวนครัวเรือน 

ประชากร 

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

หมายเหตุ 

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

บ้านวัดขนุน

๑๖๑

๓๒๕

๓๒๒

๖๔๗

๒๓๒

๒๔๒

๔๗๔

 

 

บ้านดงกลาง

๑๔๖

๒๕๓

๒๗๖

๕๒๙

๑๘๒

๒๑๖

๓๙๘

 

 

บ้านดงกลาง

๑๕๗

๒๘๘

๒๘๑

๕๖๙

๒๑๒

๒๑๕

๔๒๗

 

 

บ้านดงป่าคำ

๒๖๘

๔๒๑

๔๖๙

๘๙๐

๓๒๐

๓๕๗

๖๗๗

 

 

บ้านดงป่าคำใต้

๑๘๐

๓๒๓

๓๑๖

๖๓๙

๒๕๖

๒๕๖

๕๑๒

 

 

บ้านเนินถ่อน

๑๐๘

๒๐๔

๑๖๒

๓๖๖

๑๗๔

๑๒๕

๒๗๒

 

 

บ้านดงกลาง

๔๖

๘๕

๘๗

๑๗๒

๖๗

๖๗

๑๓๔

 

 

บ้านดงป่าคำเหนือ

๙๖

๑๗๖

๑๗๘

๓๕๔

๑๔๔

๑๔๕

๒๘๙

 

 

บ้านดงกลาง

๑๑๗

๑๙๘

๑๙๙

๓๙๗

๑๖๑

๑๔๖

๓๒๕

 

รวม 

๑,๓๐๙

๒,๒๗๓

๒,๒๙๐

๔,๕๖๓

๑,๗๒๑

๑,๗๘๗

๓,๕๐๘

 

 

๒. สภาพทางเศรษฐกิจ 

                             ๒.๑  อาชีพ 

                             ประชากร ในพื้นที่ ส่วนใหญ่ ประกอบทางด้านทางการเกษตร เช่น การทำนา ทำสวน โดยเฉพาะการทำนานั้น เกษตรกรสามารถทำนาได้ถึงปีละ ๓ ครั้ง นอกจากนี้ยังมีครัวเรือนอีกส่วนหนึ่งที่มีการปลูกผักสวนครัวเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง ที่เหลือประชากรมีอาชีพ รับจ้าง ค้าขาย และรับราชการ

                             ๒.๒ หน่วยธุรกิจในกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 

                             -    ธนาคาร                                  - แห่ง

-          โรงแรม                                   - แห่ง

-          รีสอร์ท                                   ๑ แห่ง

-          ปั้มน้ำมันและก๊าซ(ปั้มน้ำมันหลอด)      ๑๓ แห่ง

-          โรงงานอุตสาหกรรม                     - แห่ง

-          โรงสี                                      - แห่ง

-          ร้านเครื่องดื่ม อาหาร                    ๒๖ ร้าน

-          ร้านขายของเบ็ดเตล็ด(ของชำต่างๆ)     ๔๒ ร้าน

-          ร้านบริการเสริมสวย                     ๑๐ ร้าน

-          ร้านซ่อมเครื่องยนต์ต่างๆ                ๑๒ ร้าน

-          ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ             ๒ ร้าน

-          ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ่า วัสดุ ต่างๆ       ๑ ร้าน

-          ร้านขายเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรต่างๆ  ๕ ร้าน

-          ร้านรับซื้อของเก่า                        ๑ ร้าน

-          ตลาดสดหรือตลาดนัด                   ๒ แห่ง

๒.๓ การปศุสัตว์ 

          -  การเลี้ยงไก่  ประชากรส่วนใหญ่มีการเลี้ยงไก่พื้นฐานไว้สำหรับบริโภคในครัวเรือน

          -  การเลี้ยงปลา  ประชากรเป็นบางส่วนมีการเลี้ยงปลาสำหรับบริโภคในครัวเรือน

          -  การเลี้ยงวัว  และกระบือ มีจำนวน ๓ ครัวเรือน

 

                   ๓. สภาพทางสังคม 

                             ๓.๑  การศึกษา 

                             - โรงเรียนประถมศึกษา   ๒  แห่งได้แก่

                                      ๑.โรงเรียนวัดดงกลาง

                                      ๒.โรงเรียนวัดดงป่าคำ

                             -โรงเรียนมัธยมศึกษา      ๑ แห่งได้แก่

                                      -โรงเรียนวัดดงกลาง

                             -โรงเรียนอาชีวศึกษา(วิทยาลัยชุมชน)        ๑ แห่ง

                             -โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง  - แห่ง

                             - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน       ๑ แห่ง

                             - ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน    ๑ แห่ง

                             - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       ๒ แห่ง

                             ๓.๓ สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

                             - วัด/สำนักสงฆ์ ๒ แห่ง ได้แก่

                                      ๑.วัดดงกลาง

                                      ๒.วัดดงป่าคำเหนือ

                             - มัสยิด           -         แห่ง

                             - ศาลเจ้า         -         แห่ง

                             - โบสถ์           -         แห่ง

                             ๓.๓ การสาธารณสุข 

                             -โรงพยาบาลสุขภาพตำบลดงกลาง           ๑  แห่ง

                             ๓.๔  ความปลอกภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                             - ป้อมยามจุดตรวจประจำตำบล             ๑  แห่ง

                             - สถานีดับเพลิง                               -   แห่ง

 

 

 

 

การดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน(ออมวันละบาท) 

ตำบลดงกลาง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร

ปี ๒๕๕๕ 

ปี ๒๕๕๖ 

๑.จำนวนสมาชิก...........๑๑๑............ราย

๒.จำนวนเงินกองทุนทั้งหมด.......๓๑๐๐๐......บาท

๓.จำนวนเงินที่ได้รับสมทบจากรัฐบาล

   ครั้งที่ ๑  จำนวน......................-......................บาท

   ครั้งที่ ๒  จำนวน............................................บาท

   ครั้งที่ ๓  จำนวน............................................บาท

๔.จำนวนเงินที่ได้รับสมทบจาก อปท.

   ครั้งที่ ๑  จำนวน............................................บาท

   ครั้งที่ ๒  จำนวน............................................บาท

   ครั้งที่ ๓  จำนวน............................................บาท

๕.สวัสดิการให้กับสมาชิก

  -เกิด......๒.....ราย ...........๓๐๐./ครั้ง...............บาท

  -เจ็บ......๕......ราย ...........๒๐๐/ครั้ง..........บาท

  -ตาย......๓.....ราย.........๑๐๐๐/คน.............บาท

  -อื่นๆ.. บริการรับ-ส่งตลอด๒๔ ชั่วโมง................

๖.จดทะเบียนเป็นองค์สาธารณประโยชน์

    o จดแล้ว            þ ยังไม่ได้จด

๗.จดทะเบียนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน

    o จดแล้ว            þ ยังไม่ได้จด

๘. อปท. บรรจุในแผนสามพัฒนา ๓ ปี ในการสนับสนุนเพิ่มเติมงบประมาณ

    o มี                   þ ไม่มี

๑.จำนวนสมาชิก..............๑๕๐...........ราย

๒.จำนวนเงินกองทุนทั้งหมด......๔๗๐๐๐..........บาท

๓.จำนวนเงินที่ได้รับสมทบจากรัฐบาล

   ครั้งที่ ๑  จำนวน...................-.........................บาท

   ครั้งที่ ๒  จำนวน............................................บาท

   ครั้งที่ ๓  จำนวน............................................บาท

๔.จำนวนเงินที่ได้รับสมทบจาก อปท.

   ครั้งที่ ๑  จำนวน............................................บาท

   ครั้งที่ ๒  จำนวน............................................บาท

   ครั้งที่ ๓  จำนวน............................................บาท

๕.สวัสดิการให้กับสมาชิก

  -เกิด.....-.......ราย .....................................บาท

  -เจ็บ....๖........ราย ...........๒๐๐/ครั้ง............บาท

  -ตาย.....๒.........ราย.............๑๐๐๐/คน.........บาท

  -อื่นๆ.....บริการรับ-ส่งตลอด๒๔ ชั่วโมง.......

๖.จดทะเบียนเป็นองค์สาธารณประโยชน์

    o จดแล้ว            þ ยังไม่ได้จด

๗.จดทะเบียนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน

    o จดแล้ว            þ ยังไม่ได้จด

๘. อปท. บรรจุในแผนสามพัฒนา ๓ ปี ในการสนับสนุนเพิ่มเติมงบประมาณ

    o มี                   þ ไม่มี

 

 

จัดเวทีค้นหาศักยภาพและความต้องการและจัดทำแผนปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

                      

                                  

 

 ตำบลดงกลาง  จัดเวทีค้นหาศักยภาพ ความต้องการและจัดทำแผนในระดับพื้นที่ ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง  อำเภอเมือง   จังหวัดพิจิตร  มีผู้เข้าร่วมเวทีฯ จำนวน ๓๐ คน


 

สรุปสภาพปัญหา ตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 

 

ด้านที่ ๑ ด้านเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสุขภาพอนามัยในครัวเรือน

ที่

สภาพปัญหาและดัชนีปัญหา

สาเหตุของปัญหา

แนวทางแก้ไข

กิจกรรมโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ผู้เสนอโครงการ

งบประมาณ

๑.

การเลี้ยงบุตร

-แม่ไปทำงานต่างจังหวัด

-น้ำนมไม่เพียงพอ

-ไม่ได้อยู่กับแม่อยู่กับปู่ย่าตายาย

-ส่งเสริมให้ความรู้ 

-อบรมผู้เลี้ยงดูเด็ก

-อบต.

-ศพส. ๓๕

๒รพ สต. 

 

๑๐,๐๐๐.-

 

ด้านที่ ๒ ด้านสรรค์จัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

ที่

สภาพปัญหาและดัชนีปัญหา

สาเหตุของปัญหา 

แนวทางแก้ไข 

กิจกรรมโครงการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ผู้เสนอโครงการ 

งบประมาณ 

-พบขยะมูลฝอยและวัชพืชบริเวณริมคลอง

-ชาวบ้านยังขาดการอนุรักษ์ธรรมชาติและชาวบ้านไม่รู้วิธีกำจัดขยะ

-ส่งเสริมการกำจัดขยะและอนุรักษาธรรมชาติ

-รณรงค์ส่งเสริมการกำจัดขยะและการแยกขยะ,การจำกัดวัชพืช พร้อมทั้งการอนุรักษ์ธรรมชาติบริเวณริมคลอง

-อบต.

-ศพส. ๓๕

-พัฒนาชุมชน

-เกษตร

 

 

 

 

ด้านที่ ๓ ด้านการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น

ที่

สภาพปัญหาและดัชนีปัญหา

สาเหตุของปัญหา 

แนวทางแก้ไข 

กิจกรรมโครงการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ผู้เสนอโครงการ 

งบประมาณ 

-สภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

-เด็กบางส่วนเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

-ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูบุตรอย่างถูกวิธี

-ปลูกจิตสำนึกการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เหมาะแก่เด็กและเยาวชน

-รักลูกให้ถูกธรรม

-โรงเรียนวัดดงกลาง

-โรงเรียนวัดดงป่าคำ

-อบต.

-ศพส.๓๕

 

 

 

ด้านที่ ๔ ด้านพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ที่

สภาพปัญหาและดัชนีปัญหา

สาเหตุของปัญหา

แนวทางแก้ไข 

กิจกรรมโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ผู้เสนอโครงการ

งบประมาณ

-ขาดการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านพร้อมกับเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน

-รายได้ของประชาชนไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต

-หาอาชีพเสริมให้กับประชาชน

-ศึกษาดูงานด้านการเพาะเห็ด

-การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้

-โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง

-โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลา

-อบต.

-ศพส.

-เกษตร

-พัฒนาชุมชน

 

 

 

 

 

-การว่างงาน

 

 

 

 

-ทำให้เกิดสภาวะซึมเศร้าเครียด

 

 

 

-ส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้าน

 

 

 

-โครงการฝึกอาชีพผู้สูงวัย

-ศึกษาดูงาน ๕๐ คน๒วัน

 

-ผู้ใหญบ้าน ๙ หมู่

-อบต.

-ศพส.๓๕

 

 

 

-การว่างงาน

 

-ประชาชนไม่ได้ประกอบอาชีพ

-หาอาชีพเสริมให้กับประชาชน

-โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง ๒ รุ่นๆ ละ ๑๐๐ คน

-โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเปาหมายเพื่อป้องกันการถูกล่อลวงฝึกอบรม ๓๐ วัน

ศพส.๓๕

บ้านพักเด็ก

พัฒนาชุมชน

อบต.

 

 

 

ด้านที่ ๕ ด้านส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ที่

สภาพปัญหาและดัชนีปัญหา 

สาเหตุของปัญหา 

แนวทางแก้ไข 

กิจกรรมโครงการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

เสนอโครงการ 

งบประมาณ

-เกิดจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน

-เกิดจากครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ

-ส่งเสริมรายได้เสริมและอาชีพ

โครงการฝึกอาชีพผู้สูงวัยและจำนวนนักเรียน ๒๐คน/๕วัน

โรงเรียน

อบต.

เทศบาล 

 

 

-ขาดทักษะด้านการสื่อสารทางภาษา

-ขาดทักษะการฝึกปฏิบัติ

-ขอความร่วมมือจากผู้นำหมู่บ้านมาอบรมและถ่ายทอดความรู้

-โครงการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน จำนวน ๑๐๐ คน

โรงเรียน

ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ช่วยกรรมการ

 

 

 


ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๕  จังหวัดพิจิตร ได้มอบเงินให้แก่ผู้ที่ตกเกณฑ์  จปฐ จำนวน ๒๒  ราย ในวันที่  ๑๖ 

มกราคม  ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง  อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

 

                                                   

                                                   

 

ตำบลดงกลาง  ได้มีการดำเนินโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัวปี๒๕๕๖ ใน หลักสูตร การเพาะเห็ดและการแปรรูปเห็ด ดำเนินการในระหว่างวันที่  ๑๔  มกราคม – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  (๔๔ วัน) 

   

   

 

ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๕  จังหวัดพิจิตรได้ดำเนินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กในวันเรียน (๕ วัน) หลักสูตร การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และของชำร่วย ในระหว่างวันที่  ๔-๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง  โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กนักเรียน จำนวน  ๒๐  คน  

      

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ (๑๕วัน ) หลักสูตร เสริมสวย  ดำเนินการระหว่างวันที่  ๑๒-๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร

โครงการ/กิจกรรม ตำบลดงกลาง 

การพัฒนาสังคม 

การจัดสวัสดิการ 

การบูรณาการในกระทรวง พม 

การบูรณาการนอกกระทรวง พม.  

๑.  โครงการตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๒. โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว

๓. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ(๑๕ วัน)

๔. โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กในวัยเรียน(๕วัน)

๕.โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่เด็ก

๖. โครงการฝึกอบรมสร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

๗. โครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน

๘. โครงการบูรณาการกลไกการดำเนินงานในพื้นที่ตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

 

๑. เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง

๒. โครงการกิจกรรมซ่อมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน

๓. เงินสงเคราะห์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

๔. กิจกรรมซ่อมสถานที่จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ

๕. เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน

 

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร

-โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง(ฝึกอาชีพระยะสั้น๓๐ วัน)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร

-โครงการลดความเปราะบางผู้ด้อยโอกาส

-โครงการเยาวชนไทยร่วมใจพัฒนาชาติกิจกรรมสร้างสรรค์ในระดับตำบล

-โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

สสว.๘

-เงินทุนประกอบประชีพผู้ติดเชื้อ ๑ รายๆละ ๕,๐๐๐.-บาท

-เงินสงเคราะห์ครอบครัว ๑๐ รายๆละ ๑,๐๐๐.- บาท

โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล(สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร)

 


โครงการ/กิจกรรม ตามแนวทางสายใยรักแห่งครอบครัว  ตำบลดงกลาง 

แนวคิดด้านที่  ๑ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสุขอนามัยในครัวเรือน 

-          โครงการร้อยดวงใจสานสายใยรักครอบครัวตำบลดงกลาง

แนวคิดด้านที่  ๒ ด้านสร้างสรรค์จัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี  

-          โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

แนวคิดด้านที่ ๓ การเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น 

-          โครงการรักลูกให้ถูกธรรม

-          โครงการค่ายครอบครัวล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด

แนวคิดด้านที่ ๔ การพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

-          โครงการการักษาและพัฒนาคุณภาพความเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อการขยายผลบ้านพี่บ้านน้อง

-          โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

แนวคิดด้านที่ ๕  การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

-          โครงการสอนสานใจ สานของใช้ไปทำกิน

-          หัตกรรมโอ่งผ้าไหม

 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ตำบลวังโมกข์    อำเภอวชิรบารมี    จังหวัดพิจิตร

 

 

๑.สภาพทั่วไป 

                             ๑.๑ ที่ตั้ง / อาณาเขตของตำบล

                    ทิศเหนือ          ติดต่อกับ ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร และ ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

                    ทิศใต้             ติดต่อกับ ต.บึงบัว ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจตร

                    ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ ต.หนองหลุม ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร

                    ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ ต.ประชาสุขสันต์ ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

๑.๒ เนื้อที่/พื้นที่ ทั้งตำบล

- พื้นที่ทำการเกษตร ๒๗,๒๗๓ ไร่

- พื้นที่อยู่อาศัย ประมาณ ๕,๘๐.๑๒๕ ไร่

๑.๓ ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ตำบลวังโมกข์ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ไม่มีภูเขา พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำนา ทำไร่ ไม่มีแม่น้ำสายหลักผ่าน มีคลองห้วยใหญ่ และคลองห้วยน้อย เป็นแหล่งน้ำสำคัญของตำบล

๑.๔ จำนวนหมู่บ้าน มีทั้งหมด ๑๐ หมู่บ้าน

ที่

หมู่ที่ 

ชื่อหมู่บ้าน 

จำนวนครัวเรือน 

ประชากรทั้งหมู่บ้าน 

รวมทั้งสิ้น 

ชาย

หญิง

๑. 

บ้านดงมล

๙๖

๑๕๙

๑๕๒

๓๑๑

๒. 

บ้านหนองหญ้าปล้อง

๒๗๔

๔๙๘

๕๑๐

๑,๐๐๘

๓. 

บ้านดงยาง

๑๙๐

๓๕๖

๓๖๔

๗๒๐

๔. 

บ้านสระบอระเพ็ด

๒๐๘

๓๔๕

๓๖๓

๗๐๘

๕. 

บ้านวังโมกข์

๑๕๔

๒๗๓

๒๙๑

๕๖๔

๖. 

บ้านหนองริ้น

๑๙๒

๓๗๖

๓๗๘

๗๕๔

๗. 

บ้านวังตะขบ

๒๐๕

๓๖๕

๓๘๘

๗๕๓

๘. 

บ้านคุยกระชาย

๑๖๕

๒๔๖

๒๕๘

๕๐๔

๙.

บ้านโนนทอง

๑๘๑

๓๒๐

๓๕๒

๖๗๒

๑๐. 

๑๐

บ้านคลองบัวลอย

๑๖๑

๒๘๘

๓๔๔

๖๓๒

 

รวมทั้งหมด

๑,๘๒๖

๓,๒๒๖

๓,๔๐๐

๖,๖๒๖

 

๒.สภาพทางเศรษฐกิจ 

๒.๑ อาชีพของประชาชน ประกอบด้วย

                    ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาคืออาชีพรับจ้างทั่วไป ค้าขาย รับราชการ ละยังมีดรงงานส่วนหนึ่งที่ออกไปรับจ้างทำงานนอกจังหวัด ส่วนมากจะออกไปทำงานรับจ้าง ก่อสร้าง และโรงงานในกรุงเทพฯ และจังหวัดรอบๆกรุงเทพฯ และยังมีแรงงานบางส่วนที่ไปทำงานต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นชาย

๒.๒ หน่วยธุรกิจ/ร้านค้า ในพื้นที่ อบต.

                    - ร้านค้าขายของชำ ๖๒ แห่ง

                    - ปั๊มหลอด(น้ำมัน) ๒๔ แห่ง

๓. สภาพทางสังคม / วัฒนธรรม /สาธารณสุข 

๓.๑ การศึกษาประกอบด้วย

          โรงเรียนระดับประถมศึกษา ๕ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง, โรงเรียนบ้านสระบอระเพ็ด, โรงเรียนบ้านหนองริ้น, โรงเรียนบ้านวังตะขบและโรงเรียนบ้านโนนทอง ศูนย์เด็กเล็กมีจำนวน ๔ แห่ง

          โรงเรียนมัธยมศึกษาจำนวน ๑ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวังโมกพิทยาคม

๓.๒ ศาสนา มีวัด ๘ แห่ง

๓.๓ สาธารณสุข มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๒แห่ง

๔. การบริการขั้นพื้นฐาน 

๔.๑ การคมนาคม ทางบก แบ่งเป็น

-              มีทางหลวงแผ่นดิน ๑ สาย คือ พิษณุโลก – นครสวรรค์ เป็นถนนลาดยางใช้สัญจรได้ทุกฤดูกาล

-                   มีถนน รพช. จำนวน ๑สาย คือ จากแยกบ้านไหล่โก หมู่ที่ ๗ ต.หนองหลุม ถึงบ้านดงยาง หมู่ที่ ๓ ต.วังโมกข์ เป็นระยะทางยาวประมาณ ๑๔ กิโลเมตร

-                   ถนนโยธาธิการ มีจำนวน ๒ สาย คือ จากแยกบ้านคุยกระชาย หมู่ที่ ๘ ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร  ซึ่งแยกจากถนนสายพิษณุโลก – นครสวรรค์ ผ่านบ้านโนนทอง หมู่ที่ ๙ ต.วังโมกข์ ผ่านบ้านหลังถนนหมู่ที่ ๑ ต.บ้านนา ไปจรดถนนพิจิตร – กำแพงเพชร มีระยะทางยาวประมาณ ๖.๒๓๘ กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางตลอดสายและจากแยกบ้านวังโมกข์ หมู่ที่๕ แยกจากถนน รพช. (ไหล่โก – ดงยาง)เข้าไปในบ้านสระบอระเพ็ด หมู่ที่ ๔ มีระยะทางประมาณ ๒ กิดลเมตร เป็นถนนลาดยาง

-    ถนนลูกรัง อบต.รับผิดชอบ มีถนนสายหลัก ๓ สายคือ

-    สายที่ ๑จากแยกบ้านคุยกระชาย หมู่ที่๘ แยกจากถนนสายพิษณุโลก – นครสวรรค์ ผ่านบ้านวังตะขบ หมู่ที่ ๗ บ้าน หนองริ้น หมู่ที่ ๖ ไปจรดถนนสาย รพช. (ไหล่โก – ดงยาง)มีระยะทางประมาณ ๖ กิโลเมตร

-    สายที่ ๒ จากบ้านสระบอระเพ็ด หมู่ที่ ๔ ต.วังโมกข์ ถึงบ้านหนองประดู่ ต.พันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก   

      ๑,๕๐๐ เมตร

-    สายที่ ๓ จากบ้านดงยาง หมู่ที่ ๓ บ้านวังโมกข์ ถึง ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ระยะทาง  ๑,๕๐๐ เมตร  นอกนั้นเป็นถนนลูกรัง ถนนดิน และถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน

๔.๒ การบริการไฟฟ้าสาธารณะ

          ในเขตพื้นที่ตำบลวังโมกข์ มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน ประมาณร้อยละ ๙๘.๕ อีกประมาณร้อยละ ๑.๕ เป็นบ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ สาเหตุมาจากบ้านบางหลังอยู่ห่างไกล ไม่ได้เกาะกลุ่มเหมือนบ้านอื่นๆ และบางหลังยังขาดในเรื่องงบประมาณ มีจำนวน๑๘ ครัวเรือน

๔.๓ระบบประปาหมู่บ้าน มี ๑๒ แห่ง

๕. ศักยภาพองค์กรชุมชน / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕.๑     จำนวนบุคลากร อบต.     ๒๑ คน

          -ข้าราชการ / พนักงาน   ๑๐ คน

          -ลูกจ้างประจำ             -     คน

          -พนักงานจ้าง              ๑๑ คน

๕.๒ รายได้ขององการการบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

          -รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเก็บเอง              ๔๖๑,๓๐๙.๑๕  บาท

          -รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆ จัดเก็บให้                 ๑๑,๒๓๗,๒๘๐.๙๘ บาท

          -เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                                ๗,๙๑๓,๒๐๘.๐๐ บาท

          -เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                  ๑๒,๙๕๗,๖๒๔.๐๐ บาท

 

 

การดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน(ออมวันละบาท) 

ตำบลวังโมกข์   อำเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร 

ปี ๒๕๕๕ 

ปี ๒๕๕๖ 

๑.จำนวนสมาชิก...........๘๓๔............ราย

๒.จำนวนเงินกองทุนทั้งหมด...๒๐๖,๐๐๐....บาท

๓.จำนวนเงินที่ได้รับสมทบจากรัฐบาล

   ครั้งที่ ๑  จำนวน........๕๐,๐๐๐...............บาท

   ครั้งที่ ๒  จำนวน........๘๓,๐๐๐...............บาท

   ครั้งที่ ๓  จำนวน.....................................บาท

๔.จำนวนเงินที่ได้รับสมทบจาก อปท.

   ครั้งที่ ๑  จำนวน....................-...................บาท

   ครั้งที่ ๒  จำนวน...................-....................บาท

   ครั้งที่ ๓  จำนวน..................-.....................บาท

๕.สวัสดิการให้กับสมาชิก

  -เกิด.....๑....ราย ........๕๐๐........บาท

  -เจ็บ....๖....ราย .........๓,๐๐๐.......บาท (๕๐๐/ครั้ง)

  -ตาย...๒๕....ราย....๑๐๐,๐๐๐ ....บาท (๔,๐๐๐/ราย)

  -อื่นๆ.....................................................

๖.จดทะเบียนเป็นองค์สาธารณประโยชน์

    þ จดแล้ว            o ยังไม่ได้จด

๗.จดทะเบียนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน

    þ จดแล้ว            o ยังไม่ได้จด

๘. อปท. บรรจุในแผนสามพัฒนา ๓ ปี ในการสนับสนุนเพิ่มเติมงบประมาณ

    o มี                   þไม่มี

๑.จำนวนสมาชิก..............๗๘๐...........ราย

๒.จำนวนเงินกองทุนทั้งหมด......๓๙๓,๒๐๐......บาท

๓.จำนวนเงินที่ได้รับสมทบจากรัฐบาล

   ครั้งที่ ๑  จำนวน...................-.........................บาท

   ครั้งที่ ๒  จำนวน....................-.......................บาท

   ครั้งที่ ๓  จำนวน............................................บาท

๔.จำนวนเงินที่ได้รับสมทบจาก อปท.

   ครั้งที่ ๑  จำนวน..............๕๐,๐๐๐.................บาท

   ครั้งที่ ๒  จำนวน.....................-.......................บาท

   ครั้งที่ ๓  จำนวน....................-........................บาท

๕.สวัสดิการให้กับสมาชิก

  -เกิด.....-.......ราย .....................................บาท

  -เจ็บ....๓......ราย ........๑,๕๐๐........บาท(๕๐๐/ครั้ง)

  -ตาย.....๗......ราย.........๒๘,๐๐๐.......บาท(๔,๐๐๐/ราย)

  -อื่นๆ........ทุนเด็กและคนพิการ ๕๗ ราย ๑๗,๑๐๐ บาท.....

๖.จดทะเบียนเป็นองค์สาธารณประโยชน์

    þ จดแล้ว            o ยังไม่ได้จด

๗.จดทะเบียนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน

    þ จดแล้ว            o ยังไม่ได้จด

๘. อปท. บรรจุในแผนสามพัฒนา ๓ ปี ในการสนับสนุนเพิ่มเติมงบประมาณ

    þ มี                   o ไม่มี

 

 

 

จัดเวทีค้นหาศักยภาพและความต้องการและจัดทำแผนปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

     

   

ตำบลวังโมกข์  จัดเวทีค้นหาศักยภาพ ความต้องการและจัดทำแผนในระดับพื้นที่ ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์  อำเภอวิชรบารมี  จังหวัดพิจิตร  มีผู้เข้าร่วมเวทีฯ จำนวน ๓๐ คน

 

สรุปสภาพปัญหา  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร 

ด้านที่ ๑ ด้านเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสุขภาพอนามัยในครัวเรือน

ที่ 

สภาพปัญหาและดัชนีปัญหา 

สาเหตุของปัญหา

กิจกรรม/โครงการแนวทางแก้ไข 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ผู้เสนอโครงการ 

งบประมาณ 

ลูกกินนมไม่ครบตามเกณฑ์  ๖ เดือน

แม่ต้องไปทำงาน/ไม่มีเวลา/ไม่มีน้ำนม

ส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา การป้องกันการตั้งครรภ์

รพ.สต

โรงเรียน

รพ.สต

โรงเรียน

๕๐,๐๐๐

แม่ไม่มีความรู้และเข้าใจด้านโภชนาการ

ขาดการดูแลตัวเอง

ส่งเสริมการตั้งครรภ์ตั้งแต่ในโรงเรียนให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา การป้องกันและโรคติดต่อ ตั้งแต่ชั้น  ป.๕ –ม.๓

รพ.สต

โรงเรียน

รพ.สต

โรงเรียน

๕๐,๐๐๐

การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

ขาดการป้องกันการตั้งครรภ์

 

ครอบครัวขาดอบอุ่น

ส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร

ให้ความรู้ทุกด้านการดูแลตัวเองและรู้ในครรภ์

รพ.สต

 

 

รพ.สต

 

๒๐๐,๐๐๐

ความใพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ

ขาดการวงแผนครอบครัว

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และวิธีการเก็บรักษานมเมื่องต้องไปทำงาน

รพ.สต

 

 

รพ.สต

 

๒๐๐,๐๐๐

 

ด้านที่ ๒ ด้านสร้างสรรค์จัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

ที่ 

สภาพปัญหาและดัชนีปัญหา 

สาเหตุของปัญหา

กิจกรรม/โครงการแนวทางแก้ไข 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ผู้เสนอโครงการ 

งบประมาณ 

การจัดบ้านและบริเวณบ้านไม่ถูกสุขลักษณะ

-บ้านเรือนแออัด

-ไม่มีรั้ว

-ประชาชนขาดความรู้

-ไม่มีถังขยะ

-จัดบ้านเรือนไม่ถูกสุขลักษณะ

๑.จัดตั้งชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับหมู่บ้าน/ตำบล

๒.จัดการประกวดบ้านตัวอย่าง(บ้านสวย สิ่งแวดล้อมดี ชีวีมีสุข)

๓.อบรมให้ความรู้

๔.ปลูกต้นไม้

๕.ทำความสะอาดบ้านเรือน รณรงค์ ๒ ครั้ง

อบต/อบจ.

อพม.

สาธารณสุข

สาธารณสุข

๘๐,๐๐๐

การคมนาคมไม่สะดวก

-ถนนชำรุดเสียหาย(รถบรรทุกอ้อย)

-มีฝุ่น,โคลน

-จัดทำถนนลาดยาง  ม.๑-ม.๑๐

อบต./อบจ.

อบต.

๑,๕๐๐,๐๐๐

-ประชาชนมีสารเคมีในเลือดสูง

-สภาพดินเสีย

-ศัตรูพืชมาก

-ใช้สารเคมีมาก

-ประชาชนขาดความรู้

-อบรมให้ความรู้การใช้สารโทษพิษภัย

-อบรมให้ความรู้ปุ๋ยชีวภาพ

-ศึกษาดูงาน

อบต/อบจ.

อพม.

สาธารณสุข

สาธารณสุข

๕๐,๐๐๐

 

ด้านที่ ๓ ด้านการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น

ที่ 

สภาพปัญหาและดัชนีปัญหา 

สาเหตุของปัญหา

กิจกรรม/โครงการ 

แนวทางแก้ไข 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ผู้เสนอโครงการ 

งบประมาณ 

ยากจน

อาชีพที่ทำกิน

อาชีพเสริม

อบต.

พม

อบจ

๗๐,๐๐๐

อบต

เด็กถูกทอดทิ้ง

พ่อแม่ประกอบอาชีพต่างจังหวัด

จัดฝึกอาชีพให้ครอบครัว

อบต.

พม

อบจ

๑๐๐,๐๐๐

อบต.

ความรุนแรงในครอบครัว

-ดื่มสุรา เที่ยวร้านอาหาร

-เจ้าชู้

-เข้าวัดฟังธรรม

-ค่ายครอบครัว

อบต.,พม,อบจ

ตำรวจ,อนามัย

วัด,โรงเรียน

๒๐๐,๐๐๐

อบต.

สื่อวัฒนธรรม

-ติดเกมส์

-เลียนแบบของวัยรุ่น

-เข้าค่าย

-การแสดงออกของเด็ก

-โครงการป้องกันตนเอง

อบต.,พม,อบจ

ตำรวจ,อนามัย

วัด,โรงเรียน

๒๐๐,๐๐๐

อบต.

การออกเอกสารสิทธิทางด้านเอกสาร

พื้นที่ครอบครองแต่ยังไม่ได้รับรองเรื่องเอกสาร

 

นิคมสร้างตนเองบางระกำ

 

 

 

ด้านที่ ๔  ด้านพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ 

สภาพปัญหาและดัชนีปัญหา 

สาเหตุของปัญหา

กิจกรรม/โครงการ 

แนวทางแก้ไข 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ผู้เสนอโครงการ 

งบประมาณ 

ขาดวัตถุดิบ

วัตถุดิบหาไม่ในท้องถิ่น

-ส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบเอง

ศพส.๓๕

อบต

๑๐,๐๐๐

อบต

ขาดให้ความรู้

ขาดวิทยากรให้ความรู้ในพื้นที่

-ให้มีการอบรมให้ความรู้ปราชญ์ชาวบ้านและศึกษาดูงาน

ศพส.๓๕  อบต.  กศน.  เกษตร  พัฒนาชุมชน  ประมง 

๕๐,๐๐๐

อบต

การประกอบอาชีพ

ขาดการส่งเสริมในเรื่องการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ของชุมชน

-ส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์จากวัตถุดิบ

ศพส.๓๕  อบต.  กศน.  เกษตร  พัฒนาชุมชน  ประมง 

๓๐,๐๐๐

อบต

 

ด้านที่ ๕  ด้านส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ที่ 

สภาพปัญหาและดัชนีปัญหา 

สาเหตุของปัญหา

กิจกรรม/โครงการ 

 แนวทางแก้ไข 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ผู้เสนอโครงการ 

งบประมาณ 

เศรษฐกิจ

ผลผลิตทางการเกษตรต่ำแต่ต้นทุนสูง

-โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพและการเรียนรู้

โรงเรียน

อปท.

อปท.

๕๐๐,๐๐๐

แหล่งเรียนรู้มีน้อยและไม่ค่อยสนองความสนใจ

ขาดการส่งเสริมทางด้านวิทยากรและงบประมาณ

-กิจกรรมอบรมงานอาชีพท้องถิ่น

โรงเรียน

อปท.

อปท.

๑๕๐,๐๐๐

ระบบการสืบค้นข้อมูลเพื่อการศึกษาด้าน ICT มีข้อจำกัด

ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตล่าช้า

-กิจกรรมอบรมการใช้เทคโนโลยีในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์

-กิจกรรมศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพตามความสนใน

-กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต

โรงเรียน

อปท.

อปท.

๒๐๐,๐๐๐

 

๑๕๐,๐๐๐

 

การมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้ตกเกณฑ์  จปฐ.  จำนวน  ๒๐  ราย ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี  อำเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร 

  

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ (ฝึกอาชีพ  ๑๕ วัน) หลักสูตร “ปอเฮ” ดำเนินการระหว่างวันที่  ๑๒–๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ณ  วัดโนนทอง  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร  กลุ่มเป้าหมายจำนวน  ๑๐  คน 

        

โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ ๒๕๕๖  หลักสูตร “เปลญวณและพรมเช็ดเท้า”  ดำเนินการระหว่างวันที่   ๑๔  มกราคม  -  ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ณ  ศูนย์เรียนรู้วังโมกข์ หมู่ที่ ๒  อำเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร กลุ่มเป้าหมายจำนวน  ๓๐  คน

ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๕  จังหวัดพิจิตรได้ดำเนินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กในวันเรียน (๕ วัน) หลักสูตร  การถนอมอาหารจากเห็ดนางฟ้า,การทำน้ำยาล้างจาน,การทำขนมไทย ในระหว่างวันที่  ๔-๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร  โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กนักเรียน จำนวน  ๒๐  คน  

    

โครงการ/กิจกรรม ตำบลวังโมกข์  

การพัฒนาสังคม

การจัดสวัสดิการ 

การบูรณาการในกระทรวง พม 

การบูรณาการนอกกระทรวง พม. 

๑.  โครงการตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๒. โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว

๓. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ(๑๕ วัน)

๔. โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กในวัยเรียน(๕วัน)

๕.โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่เด็ก

๖. โครงการฝึกอบรมสร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

๗. โครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน

๘. โครงการบูรณาการกลไกการดำเนินงานในพื้นที่ตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

 

๑. เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง

๒. โครงการกิจกรรมซ่อมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน

๓. เงินสงเคราะห์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

๔. กิจกรรมซ่อมสถานที่จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ

๕. เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน

 

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร 

-โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง(ฝึกอาชีพระยะสั้น๓๐ วัน)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร

-โครงการลดความเปราะบางผู้ด้อยโอกาส

-โครงการคลินิกครอบครัว

-อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)

-โครงการเยาวชนไทยร่วมใจพัฒนาชาติกิจกรรมสร้างสรรค์ในระดับตำบล

-โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

สสว.๘

-เงินทุนประกอบประชีพผู้ติดเชื้อ ๑ รายๆละ ๕,๐๐๐.-

-เงินสงเคราะห์ครอบครัว ๑๐ รายๆละ ๑,๐๐๐.- 

โครงการสร้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 

(สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร)

 


โครงการ/กิจกรรม ตามแนวทางสายใยรักแห่งครอบครัว  ตำบลวังโมกข์ 

แนวคิดด้านที่  ๑ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสุขอนามัยในครัวเรือน 

-          กิจกรรมฮูล่าฮุบเด็กสุขภาพดี

แนวคิดด้านที่  ๒ ด้านสร้างสรรค์จัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี  

-          โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว

แนวคิดด้านที่ ๓ การเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น 

-          โครงการนำครอบครัวทัวร์ธรรมะ

แนวคิดด้านที่ ๔ การพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

-          โครงการส่งเสริมอาชีพเปลญวณ 

แนวคิดด้านที่ ๕  การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

-          โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาทำดอกไม้จันทน์

-          โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาทำลูกนิมิต

 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ตำบลหอไกร   อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 

 

๑. สภาพทั่วไป 

                                       ๑.๑  ที่ตั้ง 

                   ตำบลหอไกรเป็นตำบลหนึ่งใน ๙  ตำบล ของอำเภอบางมูลนาก  ตั้งห่างจากที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก  ระยะทาง ๒ กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดพิจิตร ๔๘  กิโลเมตร  โดยมีที่ตั้งของเทศบาลตำบลหอไกรอยู่ในหมู่ที่ ๕  ตำบลหอไกร

                                       ๑.๒  เนื้อที่ 

                   เทศบาลตำบลหอไกรมีเนื้อที่โดยประมาณ ๖๐.๗๖ ตารางกิโลเมตร ประมาณ ๒๘,๕๕๑ ไร่

 

                                       ๑.๓  ภูมิประเทศ

                             ทิศเหนือ          เขตติดต่อกับ     ตำบลบางไผ่               อำเภอบางมูลนาก

                             ทิศใต้             เขตติดต่อกับ     ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก

                             ทิศตะวันออก     เขตติดต่อกับ     ตำบลลำประดา            อำเภอบางมูลนาก

                             ทิศตะวันตก      เขตติดต่อกับ     ตำบลท่าบัว                อำเภอบางมูลนาก

 

                                       ๑.๔  จำนวนหมู่บ้าน    ๙   หมู่ 

          -  จำนวนหมู่บ้านในเขต ทต.  เต็มทั้งหมู่บ้าน  ๙ หมู่  ได้แก่  ๑-๙

                   หมู่ที่  ๑  บ้านไข่เนา      หมู่ที่  ๒  บ้านย่านท่าเสา                    หมู่ที่ ๓  บ้านหอไกร

                   หมู่ที่  ๔ บ้านหอไกร      หมู่ที่  ๕  บ้านคลองขุด             หมู่ที่  ๖  บ้านไข่เน่า

                   หมู่ที่  ๗  บ้านย่านท่าเสา   หมู่ที่  ๘  บ้านห้วงตะกวน        หมู่ที่  ๙  บ้านห้วงกรวดใหญ่

 

                                       ๑.๕  ประชากร 

                   ประชากรทั้งสิ้น   ๖,๑๑๘  คน  แยกเป็นชาย  ๓,๐๒๒  คน  หญิง  ๓,๐๙๖  คน

                   มีความหนาแน่นเฉลี่ย  ๑๐๐  คน/ตารางกิโลเมตร

 

                                        ๑.๖  จำนวนประชากร ของเทศบาลตำบลหอไกร

ที่ 

หมู่บ้าน 

จำนวนประชากร 

จำนวนหลังคาเรือน 

ชาย

หญิง

รวม

 

บ้านไข่เน่า

๕๐๖

๕๒๖

๑,๐๓๒

๓๔๒

 

บ้านย่านท่าเสา

๔๐๒

๔๓๑

๘๓๓

๒๖๒

 

บ้านหอไกร

๒๑๘

๒๔๕

๔๖๓

๑๙๔

 

บ้านหอไกร

๒๔๗

๒๕๖

๕๐๓

๑๗๗

 

บ้านคลองขุด

๔๓๘

๔๑๙

๘๕๗

๓๐๙

 

บ้านไข่เน่า

๒๘๐

๓๐๐

๕๘๐

๑๙๕

 

บ้านย่านท่าเสา

๒๐๗

๒๐๔

๔๑๑

๑๒๓

 

บ้านห้วงตะกวน

๓๕๖

๓๔๕

๗๐๑

๓๐๖

 

บ้านห้วงกรวดใหญ่

๓๖๘

๓๗๐

๗๓๔

๔๐๗

รวม 

๓,๐๒๒

๓,๐๙๖

๖,๑๑๘

๒,๓๑๕

 

๒.  สภาพทางเศรษฐกิจ 

                   ๒.๑  อาชีพ 

                             ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา  และรับจ้างทั่วไป

           ๒.๒  หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล

                             -  ปั้มน้ำมัน                         ๗  แห่ง

                             -  โรงงานอุตสาหกรรม             ๕  แห่ง

                             -  โรงสี                              ๑  แห่ง

                             -  กิโลกลาง                         ๒  แห่ง

๓.สภาพทางสังคม 

                   ๓.๑ การศึกษา 

                             -  โรงเรียนประถมศึกษา                     ๒  แห่ง

                             -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน         ๔  แห่ง

                   ๓.๒  สถาบันและองค์การทางศาสนา 

                             -  วัด             ๒  แห่ง

                   ๓.๓  สาธารณสุข 

                             - โรงพยาบาลของรัฐ  ๙๐  เตียง  ๑ แห่ง

                             -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๑  แห่ง

                             -  อัตราการมีและใช้ส้วมราด ร้อยละ ๑๐๐

            ๓.๔  ความปลอดภัยในทรัพย์สิน 

                             - ป้อมตำรวจประจำตำบล   ๒  แห่ง

๔.  การบริการพื้นฐาน 

                   ๔.๑  การคมนาคม 

                             ถนนลาดยาง               จำนวน  ๗  สาย

                             ถนนคอนกรีต              จำนวน  ๔๓ สาย

                             ถนนลูกรัง                  จำนวน  ๒๖  สาย

                             ถนนดิน                    จำนวน  ๔  สาย

                             ถนน คสม                  จำนวน  ๓  สาย

                             ถนนดินลูกรัง              จำนวน  ๑๖ สาย

                             ถนนหินคลุก               จำนวน  ๒๑  สาย

                   ๔.๒  การไฟฟ้า 

                             ไฟฟ้าเข้าถึงจำนวน  ๙  หมู่บ้าน

                   ๔.๓  แหล่งน้ำธรรมชาติ 

                             แม่น้ำ             ๑  สาย

                             ห้วง               ๑  สาย

                             บึงและหนอง     ๔๖  แห่ง

                   ๔.๔ แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 

                             ฝาย                        ๒  แห่ง

                             บ่อน้ำตื้น                   ๑ แห่ง

                             บ่อโยก                     ๑๖ แห่ง

                             ประปาหมู่บ้าน            ๓ แห่ง

 

๕.  กองทุนสวัสดิการชุมชน   จำนวนสมาชิก ๑๑๗  คน      เงินกองทุน  ๘๐,๐๐๐ บาท

                   การจัดสวัสดิการ 

-          การเกิด

-          การแก่

-          การเจ็บ

-          การตาย

จดทะเบียน/การรับรอง/การสมทบ จาก อปท. หรือรัฐบาล 

-          กำลังยื่นจดทะเบียนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน

๖. กลุ่มอาชีพ 

          -  กลุ่มจักสานปอเฮ

          - กลุ่มทำดอกไม้จันทน์และพวงหรีด

          - กลุ่มทำส้มลิ้ม

          - กลุ่มทำไม้กวาดทางมะพร้าว

๗.  กิจกรรมเด่นของสภาเด็กและเยาวชน 

                   -  กิจกรรมเยาวชนจิตอาสา

๘.  กิจกรรมเด่นของชมรมผู้สูงอายุ 

                   - ส่งเสริมการออกกำลังกายรำไม้พลอง

                   - กิจกรรมอบรมการดูแลผู้สูงอายุในด้านโภชนาการและการดูแลสุขภาพ

  ๙. กิจกรรมเด่นของศูนย์พัฒนาครอบครัว 

                    - โครงการการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

                   -  กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ

 ๑๐. กิจกรรมเด่นของผู้พิการ

                   - อบรมอาสาสมัครดูแลผู้พิการ

                   - การเยี่ยมบ้านผู้พิการและตรวจสุขภาพให้แก่ผู้พิการ

๑๑.กิจกรรมเชื่อมโยงประเพณี  วัฒนธรรม  สังคม 

                   - กีฬาเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

                   - กีฬาหมู่บ้าน

                   - การแข่งขันเรือยาวประเพณี

                   - ทำบุญปริวาสกรรม

๑๒. ทุนทางสังคมที่สำคัญของตำบล 

                   - บริษัท  เอ.ที ไบโอเพาเวอร์ จำกัด(โรงไฟฟ้าพลังงานแกลบ)

                   - กลุ่มอาชีพต่างๆ  เช่นกลุ่มทำส้มลิ้ม  กลุ่มจักรสานปอเฮ  กลุ่มทำดอกไม้จันทน์

                   - กลุ่มออมทรัพย์และกลุ่มกองทุนเงินล้าน  ม.๑-ม.๙

 

 

การดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน(ออมวันละบาท) 

ตำบลหอไกร  อำเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร

ปี ๒๕๕๕ 

ปี ๒๕๕๖ 

๑.จำนวนสมาชิก...........๑๐๙............ราย

๒.จำนวนเงินกองทุนทั้งหมด.......๗๙,๙๕๐.๓๒......บาท

๓.จำนวนเงินที่ได้รับสมทบจากรัฐบาล

   ครั้งที่ ๑  จำนวน......................-......................บาท

   ครั้งที่ ๒  จำนวน......................-......................บาท

   ครั้งที่ ๓  จำนวน......................-......................บาท

๔.จำนวนเงินที่ได้รับสมทบจาก อปท.

   ครั้งที่ ๑  จำนวน.....................-.......................บาท

   ครั้งที่ ๒  จำนวน....................-........................บาท

   ครั้งที่ ๓  จำนวน....................-........................บาท

๕.สวัสดิการให้กับสมาชิก

  -เกิด......-.....ราย ...........-...............บาท

  -เจ็บ......๒......ราย .... ๓,๒๐๐..........บาท

  -ตาย......-.....ราย.........-.............บาท

  -อื่นๆ....................................................

๖.จดทะเบียนเป็นองค์สาธารณประโยชน์

    o จดแล้ว            þ ยังไม่ได้จด

๗.จดทะเบียนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน

    þ จดแล้ว            o ยังไม่ได้จด

๘. อปท. บรรจุในแผนสามพัฒนา ๓ ปี ในการสนับสนุนเพิ่มเติมงบประมาณ

    o มี                   þ ไม่มี

๑.จำนวนสมาชิก..............๑๒๗...........ราย

๒.จำนวนเงินกองทุนทั้งหมด......๙๔,๓๘๐..........บาท

๓.จำนวนเงินที่ได้รับสมทบจากรัฐบาล

   ครั้งที่ ๑  จำนวน...................-.........................บาท

   ครั้งที่ ๒  จำนวน..................-..........................บาท

   ครั้งที่ ๓  จำนวน...................-.........................บาท

๔.จำนวนเงินที่ได้รับสมทบจาก อปท.

   ครั้งที่ ๑  จำนวน....................-........................บาท

   ครั้งที่ ๒  จำนวน.................-...........................บาท

   ครั้งที่ ๓  จำนวน..................-..........................บาท

๕.สวัสดิการให้กับสมาชิก

  -เกิด.....-.......ราย .....................................บาท

  -เจ็บ....๓........ราย ....................................บาท

  -ตาย.....-.........ราย....................................บาท

  -อื่นๆ.........................................................

๖.จดทะเบียนเป็นองค์สาธารณประโยชน์

    o จดแล้ว            þ ยังไม่ได้จด

๗.จดทะเบียนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน

   þ จดแล้ว             o ยังไม่ได้จด

๘. อปท. บรรจุในแผนสามพัฒนา ๓ ปี ในการสนับสนุนเพิ่มเติมงบประมาณ

    þ มี                    oไม่มี

 

 

จัดเวทีค้นหาศักยภาพและความต้องการและจัดทำแผนปฏิบัติงานในระดับพื้นที่

    

    

 

 

สรุปผลการประชุมสภาพปัญหา 

โครงการพัฒนาตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ตำบลต้นแบบ ) 

เทศบาลตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 

๑.ปัญหาด้านผู้สูงอายุ 

สภาพปัญหา

สาเหตุของปัญหา

แนวทางแก้ไข

กิจกรรมโครงการ

๑.ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง

-รายได้ไม่เพียงพอ

-หาอาชีพเสริมให้ผู้สูงอายุมีรายได้

-ดูแลเด็ก , กล่อมเด็ก

-ตรวจสุขภาพ

-ทำโครงการให้ผู้สูงอายุมีรายได้

-เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 

๒.การส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ

สภาพปัญหา 

สาเหตุของปัญหา 

แนวทางแก้ไข 

กิจกรรมโครงการ 

๑.การประกอบอาชีพ

๒.ต้นทุนการผลิตสูง

๓.ศัตรูพืชระบาด

๔.ขาดรายได้เสริม

๕.ครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพสูง 

-ขาดองค์ความรู้ความเข้าใจในการทำเกษตรกรรม

-ใช้สารเคมีในปริมาณที่มากเกินความจำเป็น

-อยากได้ผลผลิตปริมาณมากโดยไม่คำนึงถึงความพร้อมทางด้านต้นทุน

-รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ

-ขาดพื้นที่ทำกิน

-ขาดเงินทุน

-ปัญหาด้านเศรษฐกิจสินค้าอุปโภค บริโภคมีราคาสูง 

-ทำเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง ปลูกผักสวนครัว

-จัดอบรมฝึกทักษะอาชีพ

-โครงการทำตู้เย็นหลังบ้านธรรมชาติ,ปลูกผัก,เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ,เพาะเห็ด,ทำน้ำยาล้างจานไว้ใช้ในครัวเรือนและเป็นแหล่งอาหารของครัวเรือน

ทำบัญชีครัวเรือน รายได้ – รายจ่าย ,ส่งเสริมการออม 

-อบรมให้ความรู้การทำเกษตรยั่งยืน

-อบรมการทำปุ๋ยชีวภาพ

-ศึกษาดูจากพื้นที่ ที่ประสบผลสำเร็จเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคต

 

๓.ปัญหาด้านการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร,เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ 

สภาพปัญหา 

สาเหตุของปัญหา 

แนวทางแก้ไข 

กิจกรรมโครงการ 

๑.แม่อายุน้อย

-เกิดจากการรับรู้สื่อต่างๆ 

-พ่อแม่วัยรุ่น ไม่มีความรับผิดชอบ

-ไม่มีรายได้ในการรับผิดชอบ ภาวะเศรษฐกิจต้องรับผิดชอบในการทำงาน 

-ปัญหาการหย่าร้าง 

-ติดตามเยี่ยม กลุ่มตั้งครรภ์, หญิงหลังคลอด

-จัดทำกิจกรรมระหว่างหญิงตั้งครรภ์

-ทำโครงการให้ผู้สูงอายุมีรายได้

-เยี่ยมบ้านผู้สุงอายุ

-อบรมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น หญิงหลังคลอด เยาวชน หญิงตั้งครรภ์

๔. การจัดการสิ่งแวดล้อม 

สภาพปัญหา 

สาเหตุของปัญหา 

แนวทางแก้ไข 

กิจกรรมโครงการ 

๑.สภาพปัญหา

๒.สิ่งแวดล้อม

   -สิ่งแวดล้อม

   -การจัดเก็บน้ำ/ความสะอาด

๓.ขาดแคลนน้ำสะอาด

   -ม.๓,ม.๗ รวม ๑๕๐ ครัวเรือน 

มลภาวะ :

เสียง –ข้างบ้านเมาเปิดเพลง

       -ท่อไอเสีย,ดัดแปลง

       -เครื่องเสียงรถยนต์

อากาศ –ฝุ่นละออง,ควันรถ,เผาฟาง,ฝุ่น,โรงไฟฟ้า ม.๒,ม.๔,ม.๑

กลิ่น –ผู้ประกอบการ

       -ผู้ได้รับความเสียหายฟาร์มหมู,ไก่,ยาฆ่า     แมลง,ขยะ

 

-รณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจ การดำเนินการตามกฎระเบียบของกฎหมาย 

-โครงการหน้าบ้าน น่าอยู่ น่ามอง ต.นำร่อง ๒ หมู่บ้าน

-โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค 

 

๕.ครอบครัวอบอุ่น/การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

สภาพปัญหา 

สาเหตุของปัญหา 

แนวทางแก้ไข 

กิจกรรมโครงการ 

๑.ครอบครัวยากจน

๒.ครอบครัวอย่าร้าง 

๓.ความรุนแรงในครอบครัว

๔.เด็กติดยา ติดเกม ติดเพื่อน 

๕.ปชช.แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

-รายได้น้อย

-ความแตกแยกในครอบครัว 

-ติดสุรา,การพนัน,เจ้าชู้

-ขาดความอบอุ่น

-พ่อ : แม่ ไม่มีเวลา

-ขาดการดูแลจากผู้ปกครอง

-ขาดการวางแผนในการดำเนินชีวิต

-ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินชีวิตแบบ ศก.พอเพียง

-ขาดแหล่งเรียนรู้

-หาอาชีพเสริม

-จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

-บำบัดและฟื้นฟู ส่งเสริมให้รักเดียวใจเดียวและรักเด็ก

-จัดอบรม ให้ความรู้ถึงโทษ ให้ความรู้กับเด็กตามวัย

-ฝึกเสริมอาชีพ

-อบรมสร้างสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

-รณรงค์ ลดละ เลิก จัดกิจกรรมฟังเทศน์

-ส่งเสริม –กีฬา

           -จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก

           -จัดค่ายครอบครัว

-สำรวจ ความต้องการของปชช. โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม กลุ่มเยาวชน,กลุ่มแม่บ้าน,กลุ่มผู้สูงอายุ

-โครงการจัดแหล่งเรียนรู้ตามความต้องการของแต่ละกลุ่ม

 

๖.ปัญหาเด็กและเยาวชน 

สภาพปัญหา 

สาเหตุของปัญหา 

แนวทางแก้ไข 

กิจกรรมโครงการ 

๑.ปัญหาความเป็นอยู่

๒.ปัญหากับการย้ายถิ่นฐาน,การงาน

๓.โอนภาระให้พ่อแม่ดูแลลูก

๔.ปัญหาเทคโนโลยี,สื่อ

๕.ปัญหายาเสพติด

๖.ปัญหาการพนัน

๗.ครอบครัวแตกแยก

-ฐานะยากจน

-พ่อแม่ประกอบอาชีพรับจ้าง,ข้าราชการ

-หน้าที่การงาน,ความยากจน,ความไม่รับผิดชอบ

-ใช้สื่อและเทคโนโลยีไปในทางที่ผิด

-เพื่อนชักชวน,อยากรู้อยากลอง

-ความอยากมีอยากได้เงินไปเที่ยว ไปซื้อของ,พฤติกรรมการเลียนแบบ 

-ครอบครัวขาดความอบอุ่น,ผู้นำครอบครัวขาดการรับผิดชอบ,พ่อเมาเหล้า,แม่เล่นไพ่

-พัฒนาการฝึกอาชีพ,เน้นการพัฒนาด้านการรักถิ่นฐานบ้านเกิด

-จัดอบรมเน้นบทลงโทษ , โครงการทัศนศึกษา

-แหล่งฟื้นฟูบำบัดผู้เสพยาเสพติด

-ฝึกอบรมคุณธรรม,เข้าค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต, /ฝึกอบรมอาชีพของครอบครัว

-ฝึกอบรมคุณธรรม,เข้าค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต, /ฝึกอบรมอาชีพเด็กและเยาวชน

 

 

 

 

 

-จัดฝึกอบรมอาชีพ

-พัฒนาการฝึกอาชีพ,เน้นการพัฒนาด้านการรักถิ่นฐานบ้านเกิด

-โครงการครอบครัวอบอุ่น,โครงการเติมใจให้กัน

-โครงการก้าวทันสื่อ,โครงการสร้างสื่อเพื่อชุมชน 

-จัดอบรมเน้นบทลงโทษ,โครงการทัศนศึกษาแหล่งฟื้นฟูบำบัดผู้เสพยาเสพติด

-โครงการชุมชนพารวย,ฝึกอบรมการใช้จ่ายภายในครัวเรือน

 

สภาพปัญหา 

สาเหตุของปัญหา 

แนวทางแก้ไข 

กิจกรรมโครงการ 

๘.ติดเพื่อน,ติดเกม,ติดยาเสพติด

 

 

๙.ปัญหาตู้เกมเถื่อน

 

 

 

 

๑๐.ปัญหาการจับฉลาก

-เจ้าหน้าที่บ้านเมืองมีส่วนเกี่ยวข้อง,เด็กขาดความอบอุ่นจากครอบครัว,เพื่อนพาไปในทางที่ผิด

 

-เจ้าหน้าที่รัฐปล่อยปละละเลย,รับสินบน

 

 

 

 

-เจ้าหน้าที่รัฐปล่อยปละละเลย,รับสินบน

 

 

 

-อบรมชี้แจงโทษของตู้เกม,หากิจกรรมอื่นที่สร้างสรรค์ให้เด็ก

-ผู้ปกครองร่วมด้วยช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตา,เจ้าหน้าที่รัฐเข้มงวดเอาจริง

 

 

 

 

-โครงการครอบครัวอบอุ่น,กิจกรรมWalk Rally,ฟังเทศน์

 

-ฝึกอบรมคุณธรรม,เข้าค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต,ฝึกอบรมอาชีพเด็กแล้เยาวชน

-โครงการปัดกวาดตู้เกมเถื่อนเพื่อชุมชน

-กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านงดการจับฉลาก


                        ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๓๕ จังหวัดพิจิตร ได้มอบเงินให้แก่ผู้ที่ตกเกณฑ์  จปฐ จำนวน ๒  ราย   ในวันที่ ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๖  ณ  เทศบาลตำบลหอไกร  อำเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร    

ตำบลหอไกร  จัดเวทีค้นหาศักยภาพ ความต้องการและจัดทำแผนในระดับพื้นที่ ในวันที่ ๑๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก   จังหวัดพิจิตร  มีผู้เข้าร่วมเวทีฯ จำนวน ๓๐ คน 

  

โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว (๔๔ วัน) ปีงบประมาณ ๒๕๕๖  หลักสูตร  ประดิษฐ์ดอกไม้จากดินญี่ปุ่น ดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่  ๑๔  มกราคม  -  ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหอไกร  อำเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร 

      

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ (๑๕วัน ) หลักสูตร นวดเพื่อสุขภาพ  ดำเนินการระหว่างวันที่  ๑๒-๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลหอไกร  อำเภอบางมูลนาก   จังหวัดพิจิตร

  

โครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กในวันเรียน (๕ วัน) หลักสูตร ทำขนมไทย ในระหว่างวันที่  ๔-๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ณ เทศบาลตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร  โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กนักเรียน จำนวน  ๒๐  คน  

      

โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่เด็ก(คาวานเสริมสร้างเด็ก) ปีงบประมาณ  ๒๕๕๖

โดยนำเด็กในตำบลต้นแบบทั้ง ๓ ตำบล คือ ตำบลวังโมกข์   อำเภอวชิรบารมี  ตำบลดงกลาง  อำเภอเมือง  และตำบลหอไกร  อำเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร ตำบลละ  ๓๐  คน เข้าอบรมโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่  ๒๒-๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๕  ณ ค่ายสฤษณ์เสนา  อำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก  

 

      

โครงการ/กิจกรรม ตำบลหอไกร  

การพัฒนาสังคม 

การจัดสวัสดิการ 

การบูรณาการในกระทรวง พม 

การบูรณาการนอกกระทรวง พม.  

๑.  โครงการตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๒. โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว

๓. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ(๑๕ วัน)

๔. โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กในวัยเรียน(๕วัน)

๕.โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่เด็ก

๖. โครงการฝึกอบรมสร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

๗. โครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน

๘. โครงการบูรณาการกลไกการดำเนินงานในพื้นที่ตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

 

๑. เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง

๒. โครงการกิจกรรมซ่อมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน

๓. เงินสงเคราะห์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

๔. กิจกรรมซ่อมสถานที่จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ

๕. เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน

 

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร

-โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง(ฝึกอาชีพระยะสั้น๓๐ วัน)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร

โครงการลดความเปราะบางผู้ด้อยโอกาส

โครงการคลินิกครอบครัว

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)

โครงการเยาวชนไทยร่วมใจพัฒนาชาติกิจกรรมสร้างสรรค์ในระดับตำบล

โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

สสว.๘

-เงินทุนประกอบประชีพผู้ติดเชื้อ ๑ รายๆละ ๕,๐๐๐.-

-เงินสงเคราะห์ครอบครัว ๑๐ รายๆละ ๑,๐๐๐.- 

โครงการสร้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 

(สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร)

 

 

โครงการ/กิจกรรม ตามแนวทางสายใยรักแห่งครอบครัว  ตำบลหอไกร 

แนวคิดด้านที่  ๑ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสุขอนามัยในครัวเรือน

-          โครงการสายใยรักแม่และลูก

แนวคิดด้านที่  ๒ ด้านสร้างสรรค์จัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี  

-          โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว

แนวคิดด้านที่ ๓ การเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น 

-          โครงการดูแลและเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการ

แนวคิดด้านที่ ๔ การพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

-          โครงการส่งเสริมการบรรจุผลิตภัณฑ์ 

แนวคิดด้านที่ ๕  การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

-          โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษพี่สอนน้อง

ผลการดำเนิน 

 “โครงการฝึกอบรมสร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น”

   วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2566

                    ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 35 จังหวัดพิจิตร ดำเนินโครงการฝึกอบรมสร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ในวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 100 คน โรงเรียนๆ 20 คน วิทยากรดำเนินโครงการคือ นางเริงฤดี วีระวงศ์พรหม  นักวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ทีมวิทยากร และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

วัตถุประสงค์  

 1. เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ความเข้าใจปัญหา สาเหตุและผลกระทบของการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น รู้เท่าทันสถานการณ์และป้องกันปัญหาได้อย่างถูกต้อง
 2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตและป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นได้อย่างเหมาะสม
 3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความตระหนักถึงปัญหา ผลกระทบ และร่วมหาแนวทางในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

การจัดตั้งคณะทำงาน 

 1. ว่าที่ ร.ต.ยุทธศักดิ์ อาจองค์              ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 35 จังหวัดพิจิตร
 2. นายไผท ชัยชาญ                         นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
 3. นางสาวเจนจีรา เมธา                    เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ปฏิบัติงาน
 4. นางสาววรัญญา เอี่ยมสอาด             นักพัฒนาสังคม
 5. นางสาวศิริวิภา เปลี่ยนสาย              เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน 

ขั้นเตรียมการ 

 1. จัดหาสถานที่กิจกรรม
 2. จัดหาวิทยากรที่มีความรู้เรื่องปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น และมีทักษะการทำงานกับวัยรุ่น
 3. จัดหากลุ่มเป้าหมาย

ขั้นดำเนินการ 

 1. ชมวีดีทัศน์สถานการณ์ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
 2. แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ปัญหา แนวทางแก้ปัญหา และนำเสนอผลการวิเคราะห์
 3. วิทยากรให้ความรู้ และแนะนำให้คำปรึกษาของแต่ละกลุ่ม
 4. ให้ผู้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

ขั้นประเมินผล 

 1. ประเมินความรู้ก่อนและหลังตามแบบประเมินความรู้
 2. ประเมินความพึงพอใจตามแบบประเมิน

ผลการดำเนินกิจกรรม 

 “โครงการฝึกอบรมสร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

    

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยมีผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่  ๓๕  จังหวัดพิจิตร  โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๐๐ คน จากวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร จำนวน ๒๐ คน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม  จำนวน ๒๐ คน โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ จำนวน ๒๐ คน  โรงเรียนวัดดงกลาง  จำนวน  ๒๐  คน และโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม  จำนวน  ๒๐  คน 

  

วิทยากรนำเข้าสู่การอบรม  วัตถุประสงค์การ จัดกิจกรรม โดยให้ความรู้ในเรื่องของการป้องกันตนเองเพื่อไม่ให้ท้องก่อนวัยอันควร

    

 วิทยากรได้นำเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการอบรมเข้าร่วมกิจกรรมละลายพฤติกรรม  และสร้างความคุ้นเคยกันก่อนเข้าสู่บทเรียน

  

วิทยากรได้เปิดวีดีโอปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและความรู้การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ให้เด็กและเยาวชนที่เข้ารับการอบรมได้รับชมเพื่อหาวิธีการป้องกันตนเอง

    

หลังจากศึกษาวีดีโอวิทยากรให้มีการแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา และการป้องกันปัญหา โดยเด็กและเยาวชนได้ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี เมื่อการแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา และการป้องกันปัญหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอผลการวิเคราะห์ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา โดยมีวิทยากรคอยแนะนำเพิ่มเติมในการนำเสนอผลงานแต่ละกลุ่ม

    

วิทยากรได้มีการนำเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการอบรมออกมาร่วมกิจกรรมการสาธิตการใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้องและปลอดภัยจากการมีเพศสัมพันธ์

 

 

 

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  ของศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่  ๓๕  จังหวัดพิจิตร

ชื่อโครงการ รักให้เป็นอย่างปลอดภัย ไม่ตั้งครรภ์   วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 

วัตถุประสงค์  

๑.เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

๒.เพื่อสร้างความรู้ให้นักศึกษารู้จักการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและการปิดโอกาสต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

๓.เพื่อสร้างความรู้ให้นักศึกษารู้จักการคุมกำเนิดอย่างถูกวิธี

ระยะเวลาการดำเนินการ           เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ -  เดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๖

กลุ่มเป้าหมาย     ๑๐๐  คน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

-นักเรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและจัดกิจกรรมเพื่อปกป้องเพื่อนเยาวชน

 

ชื่อโครงการ ป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น   โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

2.เพื่อสร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชน ให้มีองค์ความรู้ในการนำไปดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นได้อย่างเหมาะสม

3.เพื่อให้เครือข่ายแกนนำเยาวชน มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

ระยะเวลาการดำเนินการ เดือนกุมภาพันธ์2556-เดือนเมษายน 2556

กลุ่มเป้าหมาย   100 คน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-แกนนำเยาวชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมอย่างเป็นรูปธรรม

 

ชื่อโครงการ อบรมเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น  โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่นำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม

2.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหา

3.เพื่อนักเรียนได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปแนะนำเผยแพร่ให้แก่ผู้อื่นได้

ระยะเวลาการดำเนินการ เดือนพฤษภาคม2556-เดือนกันยายน 2556

กลุ่มเป้าหมาย   100 คน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

-นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และค่านิยมที่พึงประสงค์ ในการไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

ชื่อโครงการ การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 

วัตถุประสงค์  

1.เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่น

2.เพื่อสร้างความรู้ให้นักศึกษา รู้จักการคุมกำเนิดอย่างถูกวิธี

3.เพื่อสร้างความรู้ให้นักศึกษา รู้ทักษะการต่อรองและการปฏิเสธเพื่อช่วยลดความต้องการทางเพศ

ระยะเวลาการดำเนินการ เดือนมีนาคม2556-เดือนพฤษภาคม 2556

กลุ่มเป้าหมาย  100 คน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

-มีเครือข่ายเด็กและเยาวชนที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

 

ชื่อโครงการ สดใส ไร้ครรภ์โรงเรียนวัดดงกลาง 

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้องและป้องกันตนเอง

2.เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ในช่วงวัยรุ่น

3.เพื่อให้มีเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

ระยะเวลาการดำเนินการ เดือนกุมภาพันธ์2556-เดือนมีนาคม 2556

กลุ่มเป้าหมาย  100 คน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-มีเครือข่ายเด็กและเยาวชนที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น